viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 5/6

08.06.2023 433

Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa’ trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống  ô nhiễm nhựa”.

Nhân dịp này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi công văn đề nghị các Bộ, ban ngành, đoàn thể và các địa phương quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động:

1) Tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật bảo vệ môi trường và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

2) Xây dựng và ban hành quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế;

3) Tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền về các  hoạt động, nhiệm vụ, nội dung chủ đề về bảo vệ môi trường, tập trung tuyên tuyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn;

4) Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải  nhựa tại nguồn;

5) Tổ chức các hoạt động cộng đồng như mít tinh, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây  xanh, thu gom, xử lý chất thải; treo băng rôn, pano, áp phích tại các cơ quan đơn vị, địa điểm công cộng để tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã triển khai một số hoạt động thiết thực như sau:

1)      Treo khẩu hiệu tại cổng cơ quan để tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023.

2)      Đăng tải các tin bài, lên Website của Viện để tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến mỗi cán bộ, viên chức, người lao động Viện;

3)      Tổ chức cho viên chức, người lao động tham gia tổng vệ sinh phòng làm việc, trồng và chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên của Viện.

Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn trong viên chức, người lao động của Viện.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI