viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

10.02.2022 764

LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG, TRUNG TÂM HIỆN NAY

I. PHÒNG CHỨC NĂNG:

    1. PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH:

tải xuống (3).jpg 

   Họ và tên:    Nguyễn Phương Hằng
   Chức danhThạc sĩ. Nghiên cứu viên
   Chức vụ:     Quyền Trưởng phòng.

   

   2. PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH: