nioeh@nioeh.org.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC LỚP ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

10.10.2019 394

Thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 về hướng hướng dẫn quản lý Vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động; Thực hiện Luật lao động số 10/2012/QH13 và theo chủ trương của Bộ Y tế về tổ chức các lớp đào tạo chuyên ngành bệnh nghề nghiệp cho các bác sỹ thuộc các địa phương, các ngành, các nhà máy xí nghiệp trong cả nước. Thực hiện kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt theo Thông báo số 234/SKNN &MT-ĐT ngày 4/9/2019 của Viện về Tổ chức các lớp đào tạo cấp chứng chỉ chuyên ngành năm 2019, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức thành công lớp cấp Chứng chỉ Bệnh nghề nghiệp diễn ra từ ngày 16/9 -25/12/2019.