viensknnmt@sknnmt.com.vn
02439714361
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, nhiệm kỳ 2023 - 2028

20.04.2023 1929

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Đại hội Công đoàn cơ sở Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường,

nhiệm kỳ 2023-2028

Căn cứ kế hoạch số 30/KH-CĐYT ngày 18/04/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại phiên họp của Ban BCH Công đoàn mở rộng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường ngày 14/3/2023, Ban Chấp hành Công đoàn Viện SKNN&MT ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đại hội Công đoàn Viện SKNN&MT, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          1. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào phong trào cán bộ, viên chức, lao động và hoạt đông công đoàn. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hoạt đông của công đoàn các cấp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động vững mạnh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

          2. Đại hội Công đoàn phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên và cán bộ, viên chức và lao động. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn, rút ra được những bài học kinh nghiệm để trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, nghị quyết triển khai hoạt động cho nhiệm kỳ tới phù hợp với tình hình thực tế.

          3. Thông qua đại hội công đoàn, lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào và hoạt động công đoàn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBVC; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC, người lao động; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.

          4. Đại hội công đoàn phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, CBVC, người lao động và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp. Coi trọng chất lượng, tiết kiệm thời gian và kinh phí.

          5. Phương châm đại hội: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1.     Nội dung

          - Đánh giá, thảo luận kết quả hoạt động công đoàn Viện trong nhiệm kỳ; thông qua báo cáo của Ban chấp hành, xây dựng phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

          - Tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc, các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo quyền lợi và nâng đời sống cho người lao động, đoàn viên công đoàn.

          - Đề xuất, kiến nghị các nội dung, nhiệm vụ hoạt động của Công đoàn, Công đoàn Y tế Việt Nam.

          - Bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện SSKNN&MT nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

          - Đề xuất kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

          2. Thời gian đại hội

          - Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn cơ sở Viện SKNN&MTsẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023- 2028 vào sáng thứ Năm, ngày 27/4/2023

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

3.1.Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cơ sở

1. Tiểu ban nội dung: gồm các đồng chí có tên và chức vụ sau:

1.  Đ/c Lỗ Văn Tùng, Chủ tịch CĐ Viện                                 - Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Hà Lan Phương, Phó Chủ tịch CĐ               - Phó tiểu ban

2. Đ/c Lê Minh Hạnh, CN UBKT CĐ                    - Ủy viên

4. Đ/c Phan Thị Thúy Chinh, UVBCH CĐ             - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy, UV BCHCĐ          - Ủy viên

6. Đ/c Đỗ Phương Hiền, Ủy viên BCH CĐ             - Ủy viên

7. Đ/c Nguyễn Thị Hà, UV BCH CĐ                     - Ủy viên

* Nhiệm vụ:

- Dự thảo báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện SKNN&MT trình Đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022; báo cáo của Ủy ban kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

- Xây dựng kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tổng hợp ý kiến từ các Tổ công đoàn để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành trình Đại hội.

- Chuẩn bị các nội dung, chương trình đại hội; xây dựng  nội quy, quy chế làm việc của Đại hội.

- Xây dựng kịch bản điều hành đại hội của Đoàn chủ tịch.

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Dự thảo các văn bản phục vụ đại hội.

2.  Tiểu ban nhân sự: gồm các đồng chí có tên sau:

1.  Đ/c Lỗ Văn Tùng, Chủ tịch CĐ                                                     - Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Hà Lan Phương, Phó Chủ tịch CĐ                         - Phó tiểu ban

3. Đ/c Phan Thị Thúy Chinh, UVBCH CĐ                       - Ủy viên

4. Đ/c Lê Minh Hạnh, UVBCH CĐ                                 - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Hà, UVBCH CĐ                                - Ủy viên

*  Nhiệm vụ:

          - Xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viện SKNN&MT nhiệm kỳ 2023-2028.

          - Tiến hành các bước giới thiệu nhân sự theo hướng dẫn 16/HD-CĐYT ngày 29/7/2022 của Công đoàn Y tế Việt Nam về công tác nhân sự Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

          - Tổng hợp danh sách giới thiệu Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 do Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 giới thiệu để trình Đại hội.

          - Dự kiến danh sách đại biểu dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam.

- Chuẩn bị nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, ban bầu cử, ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

          - Chuẩn bị phiếu bầu, thùng phiếu và các điều kiện vật chất cho công tác bầu cử Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028 và đại biểu dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam.

3.  Tiểu ban tuyên truyền: gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c Hà Lan Phương, Phó Chủ tịch CĐCS           - Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Đỗ Phương Hiền, UVBCHCĐ                     - Phó tiểu ban

3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy, UVBCHCĐ            - Ủy viên

4. Đ/c Lê Minh Hạnh, UVBCHCĐ                        - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Đoàn viên CĐ              - Ủy viên

6. Đ/c Hoàng Thị Định, Đoàn viên CĐ                   - Ủy viên

7. Đ/c Đào Thị Kim Phương, Đoàn viên CĐ           - Ủy viên

8. Nguyễn Thị Hồng, Đoàn viên CĐ                       - Ủy viên

* Nhiệm vụ:

          - Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp Công đoàn Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường nhiệm kỳ 2023-2028.

- Phát động đợt thi đua trọng điểm, tổ chức các hoạt động  văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028.

          - Tổ chức tuyên truyền về Đại hội trên trang Fb, Zalo, trang web của Viện.

4.  Tiểu ban Tổ chức, phục vụ đại hội:

1. Đ/c Hà Lan Phương, Phó Chủ tịch CĐCS           - Trưởng tiểu ban

2. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy, UVBCH                 - Phó tiểu ban

3. Đ/c Đỗ Phương Hiền, UVBCH                          - Ủy viên

4. Đ/c Nguyễn Thị Hà, UVBCH                            - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Đoàn viên CĐ       - Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Duy Linh, Đoàn viên CĐ                - Ủy viên

7. Đ/c Nguyễn Thị Thắm, Đoàn viên CĐ               - Ủy viên

* Nhiệm vụ:

          - Lập danh sách đại biểu mời dự đại hội,

          - Báo cáo Công đoàn Y tế Việt Nam, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo về thời gian, địa điểm, khách mời của đại hội, những nội dung cần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo để tổ chức đại hội.

          - Chuẩn bị hội trường đại hội, nơi làm việc của Ban cầu cử.

          - Lập dự toán và làm quyết toán thu chi phục vụ đại hội.

          - Tổ chức tiếp đón đại biểu công đoàn cấp trên.

            - Chịu trách nhiệm khánh tiết đại hội gồm: trang trí trong và ngoài hội trưởng, âm thanh, ánh sáng, văn nghệ, nước uống, tài liệu…

3.2. Chuẩn bị công tác nhân sự BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

          Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ ngày 24/6/2021  của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 16/HD-CĐYT ngày 29/7/2022 của Công đoàn Y tế Việt Nam về công tác nhân sự Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XIV Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

3.3. Hình thức đại hội, số lượng đại biểu đại hội và đại biểu dự đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam

          2.3.1. Hình thức đại hội: Đại hội toàn thể

          2.3.2. Số lượng đại biểu:

          Toàn thể đoàn viên công đoàn Viện

          2.3.3. Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên:

          Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn số  03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, theo phân bổ số lượng của Công đoàn Y tế Việt Nam.

3.4. Kinh phí tổ chức đại hội

          - Đại hội Công đoàn cơ sở Viện  sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn, sự hỗ trợ của chính quyền. Chi đại hội công đoàn cơ sở do ban chấp hành Công đoàn cơ sở quyết định.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          Việc tổ chức đại hội là trách nhiệm của tập thể ban chấp hành. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, ban chấp hành công đoàn báo cáo cấp ủy Đảng và Công đoàn Y tế Việt Nam; tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên làm tốt các công việc trước, trong và sau đại hội.

          Quán triệt và chỉ đạo các Tổ công đoàn tham gia tích cực vào công tác tổ chức, để xuất nhân sự tham gia BCH nhiệm kỳ mới, góp ý dự thảo các báo cáo trình Đại hội.

          Trong quá trình thực hiện cần trao đổi, phản ánh những vấn đề chưa rõ các Công đoàn bộ phận liên hệ Văn phòng Công đoàn hoặc đ/c Phan Thị Thúy Chinh – UVBCHCĐ – Phụ trách công tác Văn Phòng, số ĐT: 0362375825.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan

02439714361

Về đầu trang